Patrimonio

A normativa en materia de transparencia sinala como obrigas específicas de información patrimonial a de publicar a relación de bens de interese cultural e o número de vehículos dos cales a Administración autonómica é titular ou arrendataria (Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno) e a publicación da relación dos bens inmobles que sexan propiedade da Administración, ou sobre os que ostente algún dereito real (Lei estatal 9/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno).

R

Datos abertos relacionados