Gasto por habitante e investimento por habitante e territorializado

Recóllese neste apartado a ratio do gasto non financeiro dos últimos tres anos e a distribución provincial dos investimentos per cápita.

Gasto por habitante


  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019
Ratio gasto non financeiro por habitante 3.405,33.520,53.673,9

Gasto con perspectiva territorial

O orzamento de 2019 realiza unha territorialización do gasto público, que atinxe a todas as partidas de gasto agás as financeiras.

Así, unha vez deducido o gasto financeiro e o correspondente a servizos centrais, a distribución provincial do gasto explica o 91,6% do gasto non financeiro coa seguinte distribución per cápita: A Coruña 3.157 euros por habitante, Lugo 4.022 euros por habitante, Ourense 3.928 euros por habitante e Pontevedra 3.035 euros por habitante. Isto evidencia o carácter reequilibrador do gasto público, que discrimina positivamente a favor das provincias de Lugo e Ourense, compensando a situación máis desfavorable das provincias do interior en canto a renda e poboación. O aumento medio de gasto por habitante crece nas provincias interiores un 7,3% e nas da costa un 5,4%.

 

mapa de gasto por habitante