Gasto por habitante e investimento por habitante e territorializado

Recóllese neste apartado a ratio do gasto non financeiro dos últimos anos e a distribución provincial dos investimentos per cápita.

Gasto por habitante

 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ratio gasto non financeiro por habitante 3.371,5 3.528,2 3.835,9 4.092,2 4.074,2 4.690,8 4.927,3

Gasto con perspectiva territorial

O orzamento 2024 conta tamén cunha perspectiva territorial, que se refire a todas as partidas de gasto agás as financeiras. Unha vez deducido o gasto financeiro, o correspondente aos servizos centrais, é dicir, aqueles gastos asociados aos servizos prestados desde as sedes administrativas da Xunta situadas no Concello de Santiago, e o gasto cun ámbito superior ao provincial, a distribución provincial do gasto explica o 90% do gasto non financeiro. A distribución dese gasto per cápita por provincias é a seguinte: A Coruña 4.157 euros por habitante, Lugo 5.568 euros por habitante, Ourense 5.409 euros por habitante e Pontevedra 4.031 euros por habitante.

Como pode apreciarse, as políticas consolidadas de gasto apostan pola cohesión territorial investindo en torno a 1.000 euros máis por habitante nas provincias menos poboadas.

 

mapadegasto

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 01/02/2024

Resultoulle útil a información?