Solicitude de información pública

Enténdese por información pública os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei de transparencia e bo goberno e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións.

  • Acceso ao formulario
   +
  • Valedor do Pobo
   +
  • Estatísticas e resolucións
   +