Información estatística

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno contempla a publicación das estatísticas en materia tributaria, conforme parámetros xeográficos, poboacionais ou económicos e calquera outra información económica e estatística de elaboración propia cuxa difusión sexa máis relevante para o coñecemento xeral, facilitando as fontes, notas metodolóxicas e os modelos utilizados.