Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2019

Datos acumulados a 30 de setembro de 2019

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
531

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
110

b) Homes
217

c) Persoa xurídica
204

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
394

b) Acceso en papel
137

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
366

b) Concesión parcial
9

c) Inadmisión
25

d) Denegación
2

e) Desestimento
5

f) Outras (regulación especial)
16

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
423

b) Expedientes en tramitación
82

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
26

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de setembro de 2019

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual