Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2017

Datos acumulados a 31 de decembro de 2017

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
796

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
63

b) Homes
183

c) Persoa xurídica
550

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
626

b) Acceso en papel
170

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
707

b) Concesión parcial
9

c) Inadmisión
25

d) Denegación
10

e) Desestimento
9

f) Outras (regulación especial)
2

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
762

b) Expedientes en tramitación
19

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
15

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 31 de decembro de 2017

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual