Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2018

Datos acumulados a 31 de marzo de 2018

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
208

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
19

b) Homes
42

c) Persoa xurídica
147

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
165

b) Acceso en papel
43

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
159

b) Concesión parcial
0

c) Inadmisión
7

d) Denegación
0

e) Desestimento
0

f) Outras (regulación especial)
1

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
167

b) Expedientes en tramitación
36

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
5

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 13 de abril de 2018

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual