Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2019

Datos acumulados a 31 de outubro de 2019

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
593

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
124

b) Homes
245

c) Persoa xurídica
224

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
448

b) Acceso en papel
145

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
420

b) Concesión parcial
10

c) Inadmisión
30

d) Denegación
2

e) Desestimento
5

f) Outras (regulación especial)
17

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
484

b) Expedientes en tramitación
81

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
28

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 31 de outubro de 2019

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual