Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2019

Datos acumulados a 31 de maio de 2019

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
340

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
72

b) Homes
131

c) Persoa xurídica
137

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
234

b) Acceso en papel
106

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
228

b) Concesión parcial
7

c) Inadmisión
13

d) Denegación
1

e) Desestimento
4

f) Outras (regulación especial)
12

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
265

b) Expedientes en tramitación
63

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
12

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 31 de maio de 2019

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual