Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2018

Datos acumulados a 30 de novembro de 2018

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
688

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
141

b) Homes
195

c) Persoa xurídica
363

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
543

b) Acceso en papel
145

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
526

b) Concesión parcial
1

c) Inadmisión
23

d) Denegación
0

e) Desestimento
9

f) Outras (regulación especial)
22

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
581

b) Expedientes en tramitación
74

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
33

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de novembro de 2018

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual