Contratos por perfil de contratante

A través deste apartado accédese aos contratos clasificados por perfil de contratante da Administración xeral e do sector público autonómico desde a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Consellerías

Organismos autónomos

Axencias públicas autonómicas

Entidades públicas empresariais

Consorcios  autonómicos

Fundacións do sector público autonómico

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Outros entes públicos

 

 

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?