Acordos e criterios interpretativos dos órganos consultivos en materia de contratación

Ditames, informes, recomendacións, instrucións e acordos dispoñibles na Consellería de Facenda.

Acceder