A transparencia

Promover e difundir os procesos e estratexias de transparencia e bo goberno que deben observar e levar a cabo os diferentes órganos e estruturas organizativas da Administración autonómica e das entidades do sector público autonómico de Galicia

 

Imagen asociada a A transparencia