Institucións públicas

A meirande parte das institucións e organismos públicos desenvolveron nos últimos anos iniciativas web en favor da transparencia e bo goberno co obxecto de poñer a disposición dos cidadáns ferramentas que facilitan o seguimento da acción de goberno, a rendición de contas, avaliación de resultados...