Valedor do Pobo / Comisionado da Transparencia

O artigo 32 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno crea a figura do Comisionado da Transparencia e atribúelle as súas funcións ao Valedor do Pobo.

O Comisionado da Transparencia

O Comisionado da Transparencia constitúese coma un órgano independente de control no cumprimento das obrigas comprendidas no Título I da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno por parte dos suxeitos incluídos no seu ámbito de aplicación.

O Comisionado da Transparencia ten encomendadas as seguintes funcións:

a) Responder ás consultas que, con carácter facultativo, lle sexan formuladas polos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

b) Adoptar recomendacións para o mellor cumprimento das obrigas legais en materia de transparencia e bo goberno, oída a Comisión da Transparencia.

c) Asesorar en materia de transparencia do dereito de acceso á información pública e bo goberno.

d) Emitir informe, con carácter previo á súa aprobación, sobre proxectos de lei ou de regulamentos en materia de transparencia e bo goberno, oída a Comisión da Transparencia.

e) Efectuar, por iniciativa propia ou por mor de denuncia, requirimentos para a emenda dos incumprimentos que se poidan producir das obrigas establecidas en materia de publicidade activa previstas nesta lei.

f) Aqueloutras funcións que lle sexan atribuídas por unha norma legal.

A Comisión da Transparencia

O artigo 33 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno crea a Comisión da Transparencia como órgano colexiado independente adscrito ao Valedor do Pobo.

A  Comisión da Transparencia compoñerase dos seguintes membros:

a) Presidente ou presidenta: o valedor ou a valedora do pobo.

b) Vicepresidente ou vicepresidenta: o adxunto ou a adxunta á institución do Valedor do Pobo.

c) Vogais: unha persoa representante da Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación da Xunta de Galicia, unha persoa representante do Consello Consultivo de Galicia, unha persoa representante do Consello de Contas e unha persoa representante da Federación Galega de Municipios e Provincias.

A Comisión da Transparencia é o órgano independente ao que lle corresponde a resolución das reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública que establece o artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. No caso de empate, o presidente ou presidenta terá voto dirimente.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe