Información en materia de persoal

Incorpóranse neste bloque todas aquelas obrigas específicas de información en materia de persoal que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 

Imagen asociada a Entrada Información en materia de persoal
R

Relacións de postos de traballo

Neste apartado recóllense as relacións de postos de traballo da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, así como os cadros de persoal e demais instrumentos de ordenación de persoal dos ámbitos de función pública, sanitario e docente.

E

Efectivos de persoal

Neste apartado recóllese información relativa aos efectivos de persoal funcionario, laboral, sanitario e docente e información sobre os efectivos de persoal eventual nos termos previstos no artigo 32 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público.

A

Actividade sindical

Neste apartado recóllese a información sindical ao amparo do previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

C

Contías das retribucións

Neste apartado recóllense as contías das retribucións que resultan de aplicación ao persoal funcionario, estatutario e laboral e as condicións para a súa devindicación.

I

Indemnizacións por razón do servizo

Neste apartado recóllense as contías globais das indemnizacións por razón do servizo que resultan de aplicación ao persoal empregado público.

O

Ofertas públicas de emprego

Neste apartado publícanse as ofertas públicas de emprego ou instrumento similar de xestión da provisión das necesidades de persoal.

C

Convocatorias de procesos selectivos

Nas seguintes ligazóns publícanse as convocatorias de procesos selectivos para o ingreso en corpos, escalas ou categorías de persoal empregado público e os membros dos órganos designados para os cualificar.

C

Convocatorias de concursos de traslados

Neste apartado recóllense as convocatorias de concursos de traslados para a provisión definitiva de postos de traballo de persoal funcionario e persoal laboral.

P

Provisión transitoria de postos de traballo

Neste apartado publícanse as convocatorias de procesos de provisión transitoria de postos de traballo.

L

Listas de selección de persoal interino ou temporal

Relación actualizada de persoas que integran as listas de selección de persoal interino ou temporal.

A

Autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten ao persoal da Xunta.

C

Contratos de alta dirección

Neste apartado recóllese a relación de contratos de alta dirección das entidades instrumentais do sector público autonómico estruturados por departamento de adscrición, indicando as retribucións anuais.

A

Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos.

N

Normativa en materia de persoal

Normativa de aplicación xeral.

M

Manual de acollida

Este manual elaborouse para dar a coñecer, ao persoal de novo ingreso da Xunta de Galicia, información útil acerca das características básicas da organización, coa finalidade de facilitar a súa incorporación a esta Administración pública e colaborar na súa adaptación ao novo posto de traballo. Observación: algunhas das ligazóns incluídas só están accesibles desde a intranet da Xunta de Galicia.