Información en materia de persoal

Incorpóranse neste bloque todas aquelas obrigas específicas de información en materia de persoal que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 

 • R

  Relacións de postos de traballo

  Neste apartado recóllense as relacións de postos de traballo da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, así como os cadros de persoal e demais instrumentos de ordenación de persoal dos ámbitos de función pública, sanitario e docente.

 • E

  Efectivos de persoal

  Neste apartado recóllese información relativa aos efectivos de persoal funcionario, laboral, sanitario e docente e información sobre os efectivos de persoal eventual nos termos previstos no artigo 32 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público.

 • A

  Actividade sindical

  Neste apartado recóllese a información sindical ao amparo do previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 • C

  Contías das retribucións

  Neste apartado recóllense as contías das retribucións que resultan de aplicación ao persoal funcionario, estatutario e laboral e as condicións para a súa devindicación.

 • C

  Convocatorias de procesos selectivos

  Nas seguintes ligazóns publícanse as convocatorias de procesos selectivos para o ingreso en corpos, escalas ou categorías de persoal empregado público e os membros dos órganos designados para os cualificar.

 • P

  Provisión transitoria de postos de traballo

  Convocatorias de procesos de provisión transitoria de postos de traballo e, de ser o caso, relación actualizada de persoas que integran as listas de selección de persoal interino ou temporal, por orde de prelación.