Execución dos fondos comunitarios

Neste apartado pódese obter información sobre a execución dos distintos fondos comunitarios, tanto en termos financeiros como de consecución de obxectivos, tal e como figura nos correspondentes informes anuais presentados nos comités de seguimento de acordo co establecido na normativa europea de disposicións comúns aplicable aos fondos europeos.