Cumprimento da estabilidade orzamentaria

Informes sobre o cumprimento da estabilidade orzamentaria

Esta información é elaborada e publicada polo Ministerio de Facenda, co fin de reforzar o principio de transparencia e con base nos datos subministrados pola Comunidade Autónoma de Galicia no que a esta respecta, de acordo coa Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria  e sostibilidade financeira e a súa Orde de desenvolvemento HAP/2105/2012.

Comunicacións do Ministerio de Facenda

Neste apartado recóllense ás comunicacións do Ministerio de Facenda remitidas ás Comunidades Autónomas de acordo co disposto na Lei Orgánica de 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidad e Financeira.

Informes emitidos pola Autoridad Independiente de Responsabilidade Fiscal

Neste apartado recóllense, estruturados por anos, os informes emitidos pola Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) sobre o cumprimento esperado dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto das Administracións públicas.

Mapa de cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria

Acceder ao mapa

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 07/01/2019

Resultoulle útil a información?