Información de relevancia xurídica

Incorpóranse neste bloque todas aquelas obrigas específicas de información de relevancia xurídica que recolle a normativa básica en materia de transparencia e as que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, entre estas últimas a relación da normativa vixente na súa versión consolidada. 

 • D

  Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas formuladas por particulares ou outros órganos

  Neste apartado recóllense as directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas formuladas por particulares ou outros órganos na medida en que supoñan unha interpretación do Dereito ou teñan efectos xurídicos.

 • N

  Normativa en tramitación

  O artigo 9 (Obrigas específicas de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que debe facerse pública "c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer".

 • P

  Procedementos de información pública

  A Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia prevé o fomento da participación da cidadanía nos trámites de audiencia e información pública.

 • N

  Normativa vixente consolidada

  Neste apartado dáse cumprimento á obrigación prevista na  Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno que contempla a publicación da relación da normativa vixente na súa versión consolidada, isto é, aquela que integra o texto orixinal dunha norma xunto coas sucesivas modificacións e correccións que poidan ter lugar.

 • P

  Participación cidadá no Parlamento de Galicia

  Neste apartado recóllense as distintas vías de participación cidadá no Parlamento de Galicia, facilitando que os galegos e galegas se impliquen activamente na actividade parlamentaria.

 • D

  Ditames do Consello Consultivo de Galicia

  O Consello Consultivo de Galicia emite ditame en cantos asuntos, relativos ás materias previstas na Lei 3/2014, sexan sometidos á súa consulta pola Presidencia da Xunta de Galicia, o Consello da Xunta ou calquera das persoas que forman parte del, as administracións do sector público autonómico, as entidades locais e as universidades públicas de Galicia.

 • R

  Resolucións xudiciais firmes

  Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 9 b)  da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno que contempla a publicación dos textos das resolucións xudiciais firmes que afecten á vixencia ou interpretación das normas ditadas pola Administración pública competente.

 • X

  Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos

  Neste apartado publícase a forma de levar a cabo a xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos.