Información económica e estatística de elaboración propia

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que se deberá facer pública "calquera outra información económica e estatística de elaboración propia cuxa difusión sexa máis relevante para o coñecemento xeral, facilitando as fontes, notas metodolóxicas e os modelos utilizados".

Resultoulle útil a información?