Contratos menores

A través deste apartado accédese aos contratos menores clasificados por perfil de contratante da Administración xeral e do sector público autonómico desde a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Consellerías

Organismos autónomos

Axencias públicas autonómicas

Entidades públicas empresariais

Consorcios  autonómicos

Fundacións do sector público autonómico

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Outros entes públicos