Contratos menores

A través deste apartado accédese aos contratos menores clasificados por perfil de contratante da Administración xeral e do sector público autonómico desde a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Consellerías

Organismos autónomos

Axencias públicas autonómicas

Entidades públicas empresariais

Consorcios  autonómicos

Fundacións do sector público autonómico

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Outros entes públicos

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe