Estado e evolución de execución orzamentaria

Información sobre a execución de todas as actividades e obras contempladas no orzamento anual, o modo de executalo ou investir todo tal e como se planificara e logrando os obxectivos proxectados para acadar as metas propostas, mediante unha visión global da execución dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia consistente nun resumo sistemático e cifrado que se publicará trimestralmente. O obxectivo principal é potenciar o espírito de transparencia, así como posibilitar o achegamento dos cidadáns á aplicación dos fondos públicos, como destinatarios últimos da acción do goberno.

Frecuencia de actualización: trimestral

Data de actualización: 11/11/2022

Resultoulle útil a información?