Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 354 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 01/07/20 | Consellería de Cultura e Turismo; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Encomenda de xestión da Consellería de Cultura e Turismo a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data de sinatura: 01/07/20 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 26/06/20 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda de xestión da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 25/06/20 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda de xestión da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 06/05/20 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda de xestión da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 30/04/20 | Consellería de Cultura e Turismo; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Encomenda de xestión da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data de sinatura: 26/03/20 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda de xestión da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 13/03/20 | Consellería do Medio Rural; Fondo Galego de Garantía Agraria

Encomenda de xestión do Fondo Español de Garantía Agraria á Comunidade Autónoma de Galicia

Data de sinatura: 07/02/20 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)

Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 15/01/20 | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)

Encomenda da Vicepresidencia e CPAPX á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)