Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 385 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 21/04/21 | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo; Axencia de Turismo de Galicia

Encomenda da Axencia Turismo de Galicia á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

Data de sinatura: 22/03/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Data de sinatura: 12/03/21 | Consellería de Facenda e Administración Pública | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Encomenda da Consellería de Facenda e Administración Pública á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 01/03/21 | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)

Encomenda da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data de sinatura: 01/03/21 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)