Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 667 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 06/03/23 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 18/01/23 | Consellería de Sanidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Encomenda da Consellería de Sanidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Data de sinatura: 30/12/22 | Consellería do Medio Rural

Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 30/12/22 | Consellería do Medio Rural

Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 28/12/22 | Consellería do Medio Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Consellería de Medio Rural á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data de sinatura: 28/12/22 | Consellería do Medio Rural

Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 28/12/22 | Consellería do Medio Rural

Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 23/12/22 | Consellería do Mar; Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data de sinatura: 23/12/22 | Consellería do Mar; Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Consellería do Mar á Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A.