Teito do gasto non financeiro

A Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sostibilidade financeira de Galicia indica que, aprobado o obxectivo de estabilidade, o Consello da Xunta acordará o límite máximo de gasto non financeiro dos orzamentos consolidados da Comunidade Autónoma que serve de marco para a elaboración dos orzamentos de cada exercicio.