Contratación pública

Neste apartado, en coordinación coa Plataforma de Contratación Pública de Galicia, dáse cumprimento aos requirimentos de información pública previstos no artigo 8 a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e nos artigos 13 e 14 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Así mesmo, recóllense as obrigas en materia de transparencia previstas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.