Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2023

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

 

ANO 2023
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS I
Todo o libro PDF
Organismos autónomos PDF
Entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento PDF
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS II
Todo o libro   PDF
Axencia de Turismo de Galicia PDF
Instituto Galego de Promoción Económica PDF
Axencia Galega de Innovación PDF
Instituto Enerxético de Galicia PDF
Axencia Galega de Emerxencias PDF
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia PDF
Axencia Tributaria de Galicia PDF
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS III
Todo o libro PDF
Axencia Galega de Infraestruturas PDF
Axencia Galega das Industrias Culturais PDF
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde  PDF
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos PDF
Axencia Galega de Servizos Sociais PDF
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural  PDF
Axencia Galega de Calidade Alimentaria PDF
Axencia Galega da Industria Forestal PDF
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia PDF
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro PDF
Augas de Galicia PDF
Portos de Galicia PDF
Consorcio Local dos Peares PDF
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística PDF
Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia PDF
Consorcio do Casco Vello de Vigo PDF
Consorcio para a Xestión e Expl. da Rede Básica de Abast. de auga aos Concellos de Cervo e Burela PDF
Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia PDF
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar PDF
Sociedades Mercantís
Todo o libro PDF
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. PDF
Sociedade Anónima de Xestión o Plan Xacobeo, S.A. PDF
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A. PDF
Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A. PDF
Galicia Calidade, S.A. PDF
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.  PDF
Redes de Telecomunicación Galega, S.A. PDF
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. PDF
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A. PDF
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. PDF
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. PDF
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. PDF
Xenética Fontao, S.A. PDF
FUNDACIÓNS
Todo o libro PDF
Fundación Pública Artesanía de Galicia PDF
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia PDF
Fundación Exposicións e Congresos A Estrada PDF
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo PDF
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense PDF
Instituto Feiral da Coruña PDF
Instituto Feiral de Vigo PDF
Fundación Deporte Galego PDF
Fundación Galicia Europa PDF
Fundación Semana Verde de Galicia PDF
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia PDF
Fundación Rof Codina PDF
Fundación Camilo José Cela  PDF
Fundación Museo do Mar PDF
Fundación Galega de Formación para o Traballo PDF
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía PDF
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 PDF
Instituto Galego de Medicina Xenómica PDF
Fundación Pública Galega para a tutela de persoas adultas PDF
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne PDF
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar PDF
SERGAS - Orzamentos por centros de xestión
Todo o libro PDF
Estado de gastos PDF
Transferencias correntes PDF
Transferencias de capital PDF
Anexo de investimentos reais PDF

Histórico de orzamentos:

 

Frecuencia de actualización: anual

Resultoulle útil a información?