Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2017

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

Ano 2017:

LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Escola Galega de Administración Pública PDF FLASH
Academia Galega de Seguridade Pública PDF FLASH
Instituto Galego de Estatística PDF FLASH
Instituto de Estudos do Territorio PDF FLASH
Instituto Galego da Vivenda e Solo PDF FLASH
Instituto Galego do Consumo e da Competencia PDF FLASH
Insituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral PDF FLASH
Servizo Galego de Saúde PDF FLASH
Fondo Galego de Garantía Agraria PDF FLASH
Consello Económico e Social PDF FLASH
Consello Galego de Relacións Laborais PDF FLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II+
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia PDF FLASH
Axencia Turismo de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Emerxencias PDF FLASH
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable PDF FLASH
Axencia Tributaria de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Infraestruturas PDF FLASH
Instituto Galego de Promoción Económica PDF FLASH
Instituto Enerxético de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Innovación PDF FLASH
Axencia Galega das Industrias Culturais PDF FLASH
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde PDF FLASH
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos PDF FLASH
Axencia Galega de Servizos Sociais PDF FLASH
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural PDF FLASH
Instituto Galego de Calidade Alimentaria PDF FLASH
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia PDF FLASH
Entidades públicas empresariais e consorcios
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Augas de Galicia PDF FLASH
Portos de Galicia PDF FLASH
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística PDF FLASH
Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia PDF FLASH
Consorcio para a Xestión e Expl. da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela PDF FLASH
Consorcio Casco Vello de Vigo PDF FLASH
Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia PDF FLASH
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia PDF FLASH
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar PDF FLASH
Sociedades mercantís
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A. PDF FLASH
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. PDF FLASH
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A. PDF FLASH
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. PDF FLASH
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. PDF FLASH
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A. PDF FLASH
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A. PDF FLASH
Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A. PDF FLASH
Galicia Calidade, S.A. PDF FLASH
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. PDF FLASH
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. PDF FLASH
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. PDF FLASH
Xenética Fontao, S.A. PDF FLASH
Fundacións
Todo o libro PDF FLASH
Fundación Deporte Galego PDF FLASH
Fundación Galicia Europa PDF FLASH
Fundación Semana Verde de Galicia PDF FLASH
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño PDF FLASH
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia PDF FLASH
Fundación Exposicións e Congresos A Estrada PDF FLASH
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo PDF FLASH
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense PDF FLASH
Instituto Feiral de A Coruña PDF FLASH
Fundación Galega de Formación para o Traballo PDF FLASH
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña PDF FLASH
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia PDF FLASH
Fundación Rof Codina PDF FLASH
Fundación Camilo José Cela PDF FLASH
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía PDF FLASH
Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061 PDF FLASH
Instituto Galego de Medicina Xenómica PDF FLASH
Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia PDF FLASH
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne PDF FLASH
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar PDF FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Estado de gastos PDF FLASH
Transferencias correntes PDF FLASH
Transferencias de capital PDF FLASH
Anexo de investimentos reais PDF FLASH

 

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 14/03/2017