Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2020

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

Ano 2020:

 

ANO 2020
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS I
Todo o libro PDF
Escola Galega de Administración Pública PDF
Academia Galega de Seguridade Pública PDF
Instituto Galego de Estatística PDF
Instituto de Estudos do Territorio PDF
Instituto Galego da Vivenda en Solo PDF
Instituto Galego do Consumo e da Competencia PDF
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral PDF
Servizo Galego de Saúde PDF
Fondo Galego de Garantía Agraria PDF
Consello Económico e Social PDF
Consello Galego de Relacións Laborais PDF
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS II
Todo o libro PDF
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia PDF
Axencia Galega de Emerxencias PDF
Centro Informático de Xestión Tributaria, Económica e Contable PDF
Axencia Tributaria de Galicia PDF
Axencia Galega de Infraestruturas PDF
Instituto Galego de Promoción Económica PDF
LEI ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS III
Todo o libro PDF
Instituto Enerxético de Galicia PDF
Axencia Galega de Innovación PDF
Axencia Galega da Industria Forestal PDF
Axencia Galega das Industrias Culturais PDF
Axencia de Turismo de Galicia PDF
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde PDF
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos PDF
Axencia Galega de Servizos Sociais PDF
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural PDF
Axencia Galega de Calidade Alimentaria PDF
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia PDF
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro PDF
Augas de GaliciaPDF
Portos de GaliciaPDF
Consorcio Local dos PearesPDF
Axencia de Protección da Legalidade UrbanísticaPDF
Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de GaliciaPDF
Consorcio do Casco Vello de VigoPDF
Consorcio para a Xestión e Expl. da Rede Básica de Abast. de auga aos Concellos de Cervo e BurelaPDF
Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de GaliciaPDF
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e BenestarPDF
Sociedades Mercantís
Todo o libro PDF
Redes de Telecomunicación Galega, S.A.PDF
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.PDF
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.PDF
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.PDF
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.PDF
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.PDF
Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.PDF
Galicia Calidade, S.A.PDF
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.PDF
Sociedade Anónima de Xestión o Plan Xacobeo, S.A.PDF
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.PDF
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.PDF
Xenética Fontao, S.A.PDF
FUNDACIÓNS
Todo o libro PDF
Fundación Deporte GalegoPDF
Fundación Galicia EuropaPDF
Fundación Semana Verde de GaliciaPDF
Fundación Centro Galego de Artesanía e DeseñoPDF
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de GaliciaPDF
Fundación Exposicións e Congresos A EstradaPDF
Fundación Feiras e Exposicións de LugoPDF
Fundación Feiras e Exposicións de OurensePDF
Instituto Feiral da CoruñaPDF
Fundación Galega de Formación para o TraballoPDF
Fundación Rof CodinaPDF
Fundación Pública Cidade da Cultura de GaliciaPDF
Fundación Camilo José CelaPDF
Fundación Instituto Galego de OftalmoloxíaPDF
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061PDF
Instituto Galego de Medicina XenómicaPDF
Fundación galega para o impulso da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependenciaPDF
Fundación Centro Tecnolóxico da CarnePDF
Fundación Centro Tecnolóxico do MarPDF
SERGAS - Orzamentos por centros de xestión
Todo o libro PDF
Estado de gastosPDF
Transferencias correntesPDF
Transferencias de capitalPDF
Anexo de investimentos reaisPDF