Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2019

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

Ano 2019:

 

LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Escola Galega de Administración Pública PDF FLASH
Academia Galega de Seguridade Pública PDF FLASH
Instituto Galego de Estatística PDF FLASH
Instituto de Estudos do Territorio PDF FLASH
Instituto Galego da Vivenda e Solo PDF FLASH
Instituto Galego do Consumo e da Competencia PDF FLASH
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral PDF FLASH
Servizo Galego de Saúde PDF FLASH
Fondo Galego de Garantía Agraria PDF FLASH
Consello Económico e Social PDF FLASH
Consello Galego de Relacións Laborais PDF FLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Emerxencias PDF FLASH
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable PDF FLASH
Axencia Tributaria de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Infraestruturas PDF FLASH
Instituto Galego de Promoción Económica PDF FLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
Todo o libro PDF FLASH E-PUB
Instituto Enerxético de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega de Innovación PDF FLASH
Axencia Galega da Industria Forestal PDF FLASH
Axencia Galega das Industrias Culturais PDF FLASH
Axencia Turismo de Galicia PDF FLASH
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde PDF FLASH
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos PDF FLASH
Axencia Galega de Servizos Sociais PDF FLASH
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural PDF FLASH
Axencia Galega de Calidade Alimentaria PDF FLASH
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia PDF FLASH
Entidades públicas empresariais e consorcios
Todo o libro PDF FLASH EPUB
Augas de Galicia PDF FLASH  
Portos de Galicia
PDF FLASH  

Consorcio local dos Peares

PDF FLASH  

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

PDF FLASH  

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

PDF
 FLASH  

Consorcio Casco Vello de Vigo

PDF FLASH  

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga dos concellos de Cervo e Burela

PDF FLASH  

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

PDF FLASH  

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

PDF FLASH  

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

PDF FLASH  
Sociedades mercantís
Todo o libro PDF FLASH EPUB

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

PDF FLASH  

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

PDF FLASH  

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

PDF FLASH  

Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.

PDF FLASH  

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

PDF FLASH  

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

PDF FLASH  

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

PDF FLASH  

Galicia Calidade, S.A.

PDF FLASH  

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

PDF FLASH  

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

PDF FLASH  

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

PDF FLASH  

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

PDF FLASH  

Xenética Fontao, S.A.

PDF
 FLASH  
Fundacións
Todo o libro PDF FLASH EPUB

Fundación Deporte Galego

PDF
 FLASH  

Fundación Galicia Europa

PDF
 FLASH  

Fundación Semana Verde de Galicia

PDF FLASH  

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

PDF FLASH  

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

PDF FLASH  

Fundación Exposicións e Congresos A Estrada

PDF FLASH  

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

PDF FLASH  

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

PDF FLASH  

Instituto Feiral da Coruña

PDF FLASH  

Fundación Galega de Formación para o Traballo

PDF FLASH  

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

PDF FLASH  

Fundación Rof Codina

PDF FLASH  

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

PDF FLASH  

Fundación Camilo José Cela

PDF FLASH  

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

PDF
 FLASH  

Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061

PDF
 FLASH  

Insituto Galego de Medicina Xenómica

PDF
FLASH  

Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia

PDF
 FLASH  

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

PDF
 FLASH  

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

PDF FLASH  

 

 

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 07/01/2019