Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2019

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

Ano 2019:

 

LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Escola Galega de Administración PúblicaPDFFLASH
Academia Galega de Seguridade PúblicaPDFFLASH
Instituto Galego de EstatísticaPDFFLASH
Instituto de Estudos do TerritorioPDFFLASH
Instituto Galego da Vivenda e SoloPDFFLASH
Instituto Galego do Consumo e da CompetenciaPDFFLASH
Instituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralPDFFLASH
Servizo Galego de SaúdePDFFLASH
Fondo Galego de Garantía AgrariaPDFFLASH
Consello Económico e SocialPDFFLASH
Consello Galego de Relacións LaboraisPDFFLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de EmerxenciasPDFFLASH
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e ContablePDFFLASH
Axencia Tributaria de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de InfraestruturasPDFFLASH
Instituto Galego de Promoción EconómicaPDFFLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Instituto Enerxético de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de InnovaciónPDFFLASH
Axencia Galega da Industria ForestalPDFFLASH
Axencia Galega das Industrias CulturaisPDFFLASH
Axencia Turismo de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en SaúdePDFFLASH
Axencia Galega de Sangue, Órganos e TecidosPDFFLASH
Axencia Galega de Servizos SociaisPDFFLASH
Axencia Galega de Desenvolvemento RuralPDFFLASH
Axencia Galega de Calidade AlimentariaPDFFLASH
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de GaliciaPDFFLASH
Entidades públicas empresariais e consorcios
Todo o libroPDFFLASHEPUB
Augas de GaliciaPDFFLASH 
Portos de Galicia
PDFFLASH 

Consorcio local dos Peares

PDFFLASH 

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

PDFFLASH 

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

PDF
 FLASH 

Consorcio Casco Vello de Vigo

PDFFLASH 

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga dos concellos de Cervo e Burela

PDFFLASH 

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

PDFFLASH 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

PDFFLASH 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

PDFFLASH 
Sociedades mercantís
Todo o libroPDFFLASHEPUB

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

PDFFLASH 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

PDFFLASH 

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

PDFFLASH 

Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.

PDFFLASH 

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

PDFFLASH 

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

PDFFLASH 

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

PDFFLASH 

Galicia Calidade, S.A.

PDFFLASH 

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

PDFFLASH 

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

PDFFLASH 

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

PDFFLASH 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

PDFFLASH 

Xenética Fontao, S.A.

PDF
 FLASH 
Fundacións
Todo o libroPDFFLASHEPUB

Fundación Deporte Galego

PDF
 FLASH 

Fundación Galicia Europa

PDF
 FLASH 

Fundación Semana Verde de Galicia

PDFFLASH 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

PDFFLASH 

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

PDFFLASH 

Fundación Exposicións e Congresos A Estrada

PDFFLASH 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

PDFFLASH 

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

PDFFLASH 

Instituto Feiral da Coruña

PDFFLASH 

Fundación Galega de Formación para o Traballo

PDFFLASH 

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

PDFFLASH 

Fundación Rof Codina

PDFFLASH 

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

PDFFLASH 

Fundación Camilo José Cela

PDFFLASH 

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

PDF
 FLASH 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061

PDF
 FLASH 

Insituto Galego de Medicina Xenómica

PDF
FLASH 

Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia

PDF
 FLASH 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

PDF
 FLASH 

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

PDFFLASH