Planificación

Os instrumentos de planificación da Administración autonómica incorporan os obxectivos, medidas de xestión e accións necesarias para levar á práctica as decisións acordadas nos órganos de goberno.

Neste apartado publícanse os devanditos instrumentos, en concreto, o Plan Estratéxico de Galicia, os diferentes plans e programas anuais/plurianuais, estruturados por departamentos e/ou áreas temáticas, os consellos de goberno así como a información relativa á planificación normativa da Xunta de Galicia.