Competencias da Comunidade autónoma

As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia establécense no Estatuto de Autonomía de Galicia. A estas competencias propias hai que engadir as asumidas en virtude dos diferentes reais decretos de traspasos de competencias realizados polo Estado.