Indemnizacións por abandono de cargos

Aínda que a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno sinala que deben facerse públicas as indemnizacións percibidas polos altos cargos, en caso de abandono de cargo, na Administración autonómica non existen indemnizacións por abandono de posto de altos cargos nin persoal eventual.