Rexistro de entidades do sector público autonómico

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia ten por obxecto regular a organización e o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico, así como a regulación do exercicio da potestade regulamentaria e do procedemento de elaboración de regulamentos.

As entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia organízanse en:

 • Entidades públicas instrumentais:
  • Organismos autónomos
  • Axencias públicas autonómicas
  • Entidades públicas empresariais
  • Consorcios autonómicos
 • Outras entidades instrumentais:
  • Sociedades mercantís públicas autonómicas
  • Fundacións do sector público autonómico

Frecuencia de actualización: semestral

Data de actualización: 01/01/2020

Resultoulle útil a información?