Declaracións de actividades e bens patrimoniais

En aplicación do artigo 49 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno a continuación recóllense as declaracións de actividades e as declaracións de bens patrimoniais dos altos cargos da Xunta de Galicia.

Declaracións de actividades de altos cargos

A aplicación Rexistro de Actividades de Altos Cargos permite a consulta das declaracións de intereses de altos cargos, para garantir a transparencia, publicidade e difusión pública.
 

Declaracións de bens patrimoniais de altos cargos

A publicidade da situación patrimonial dos altos cargos é obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e neste portal.

Membros do Consello da Xunta

2013

2014

2015

2016

2017

Datos fiscais e patrimoniais do Presidente da Xunta de Galicia

 

Altos cargos da Administración xeral:

2016

2017

 

Altos cargos da Administración periférica e exterior:

2016

2017

 

Altos cargos de entidades instrumentais:

2016

2017

 

Altos cargos doutros entes:

2017

 

Xefes/as de gabinete e de prensa:

2017

 

Declaracións de bens patrimoniais de altos cargos ao cesamento

Membros do Consello da Xunta:

2014

2015

2016

 

Altos cargos da Administración xeral:

2016

2017

 

Altos cargos da Administración periférica e exterior:

2016

 

Altos cargos de entidades instrumentais:

2016

2017

 

Xefes de gabinete e de prensa: