Estrutura orgánica e funcional

Neste apartado recóllese a composición interna e a definición das atribucións que lle corresponden a cada un dos departamentos da Administración. En concreto, publícase información relativa ás funcións que teñen encomendadas, a súa normativa de aplicación, os organigramas actualizados dos diferentes departamentos, a relación de órganos colexiados e consellos de participación social que teñen adscritos, as delegacións de competencias vixentes así como o directorio e medios de contacto das unidades administrativas.