Organigramas

Nos seguintes documentos pode consultarse a estrutura orgánica xeral da Xunta de Galicia e a de cada un dos seus departamentos. No organigrama da Xunta recóllese a súa estrutura ata o nivel de dirección xeral e equivalente e nos organigramas dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia están incluídos os seus servizos centrais, delegacións territoriais, ata o nivel de xefatura de servizo. Así mesmo, recóllense as entidades instrumentais e os órganos colexiados adscritos.

Data de actualización: 16/11/2023