Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello Asesor en Investigación e Innovación de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: será elixido/a entre as persoas integrantes do Consello Asesor
 • Secretario/a: funcionario/a da GAIN
 • Vogais
  • 1 representante de cada unha das universidades públicas de Galicia
  • 3 persoas expertas de recoñecido prestixio en materia de investigación (2 representantes dos organismos públicos de investigación non Universitarios / 1 dos Centros Tecnolóxicos de Galicia)
  • 1 representante das empresas dos parques tecnolóxicos de Galicia
  • 2 representante de empresas de Galicia, por proposta do Consello Galego de Cámaras
  • 3 en representación da Xunta de Galicia, designadas entre as consellerías titulares de centros u organismos públicos de investigación
  • 3 en representación da cidadanía, a proposta do Consello Reitor da GAIN