CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.
 

 • Resolución do 10 de abril de 2023 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de promoción Económica sobre delegación de facultades. Consultar aquí
 • Orde do 9 de febreiro de 2023 sobre delegación de competencias en diversos órganos. Consultar aquí
 • Resolución do 6 de febreiro de 2023 sobre delegación de competencias na Dirección do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. Consultar aquí
 • Resolución do 9 de outubro de 2019 de delegación de competencias na Xerencia deste organismo (Instituto Galego do Consumo e da Competencia). Consultar aquí
 • Resolución do 6 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, sobre delegación de competencias nas xefaturas territoriais desta consellería. Consultar aquí
 • Orde do 10 de xuño de 2016 sobre delegación de competencias en diversos órganos desta consellería. Consultar aquí
 • Resolución do 4 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se delegan competencias no Instituto Enerxético de Galicia. Consultar aquí
 • Resolución do 10 de novembro de 2014 pola que se fai público o acordo do Consello Reitor sobre delegación de competencias na persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Innovación. Consultar aquí
 • Resolución do 14 de xaneiro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Administración que aproba a delegación de competencias do Consello no director do Instituto Enerxético de Galicia. Consultar aquí
 • Resolución do 9 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se delegan competencias no Instituto Enerxético de Galicia. Consultar aquí
 • Orde do 24 abril de 2013 sobre delegación de competencias da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria. Consultar aquí
 • Resolución do 3 de xuño de 2011 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) de delegación de facultades. Consultar aquí
 • Orde do 2 de decembro de 2010 pola que se modifica a Orde do 30 de abril de 2009 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral da Consellería de Economía e Industria. Consultar aquí

 

Data de actualización: 19/5/2023
Frecuencia de actualización: continua