Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles 19 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 22/03/2022  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural

Consulta pechada: 03/03/2022  | Medio Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Decreto polo que se regula a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e se aproban os seus estatutos

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 18/02/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde pola que se establecen normas en relación coa comercialización dos produtos ecolóxicos

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 09/09/2021  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Decreto polo que se regula o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia

Consulta pechada: 02/07/2021  | Medio Rural - Dirección Xeral de Defensa do Monte

Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 25/05/2021  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Lei de calidade alimentaria

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 25/02/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Decreto polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Consulta pechada: 15/09/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lei do sistema integrado para a xestión de dexeccións gandeiras xeradas nas explotacións da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta