Procedementos de información pública

A Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia prevé o fomento da participación da cidadanía nos trámites de audiencia e información pública.