Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles para consulta 9 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 16/01/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública e o fondo de melloras

Inicio da tramitación: 16/01/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 19/05/2016  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural