Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 99 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 26/04/2022  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Proxecto de orde pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 07/03/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 28/02/2022  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de orde pola que se regula o pago mediante transferencia bancaria e xiro postal de débedas cuxa xestión recadatoria ten encomendada a Axencia Tributaria de Galicia

Inicio da tramitación: 09/02/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea a categoría estatutaria de dietista-nutricionista do Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 05/02/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma