Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 81 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 06/02/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local "Illas de San Pedro" (Concello da Coruña)

Inicio da tramitación: 16/01/2020  | Medio Rural - ??? label.Organizacion.dxOrdenacionProducionForestal ???

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública e o fondo de melloras

Inicio da tramitación: 16/01/2020  | Medio Rural - ??? label.Organizacion.dxOrdenacionProducionForestal ???

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 16/12/2019  | Facenda - Axencia Tributaria de Galicia

Proxecto de orde pola que se modifican as ordes de aplicación de impostos e da taxa fiscal sobre o xogo

Inicio da tramitación: 11/12/2019  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Proxecto de orde pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos membros do pleno do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/11/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 20/11/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Proxecto de orde pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática CONVIT