Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 79 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 15/07/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión da Calidade do Aire de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 09/07/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se regulan os procedementos para a autorización das intervencións nos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia

Inicio da tramitación: 29/06/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se crea e regula o Comité clínico de cirurxía robótica

Inicio da tramitación: 17/06/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as entidades de colaboración ambiental e se crea o banco de persoas expertas en avaliación ambiental