Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 66 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 11/02/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 20/12/2018  | Infraestruturas e Mobilidade

Anteproxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 20/12/2018  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2106, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 26/11/2018  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto para o desenvolvemento da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais

Recibíronse 74 suxestións para esta norma