Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 99 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 09/05/2023  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto de modificación do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

Recibíronse 33 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/04/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2023/24

Recibíronse 52 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 11/04/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 09/03/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Proxecto de decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

Inicio da tramitación: 01/03/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 16/02/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento e os efectos do recoñecemento como instituto histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Inicio da tramitación: 10/02/2023  | Medio Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Proxecto de decreto polo que se crea e se regula a Comisión de Avaliación e Seguimento da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 06/02/2023  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento de compensación por gastos de desprazamento, hospedaxe e manutención no ámbito do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma