Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 85 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 29/11/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Asesoría Xurídica Xeral

Proxecto de decreto polo que se modifica o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo

Inicio da tramitación: 20/11/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Proxecto de orde pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática CONVIT

Inicio da tramitación: 22/10/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 17/10/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Proxecto de decreto sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia

Inicio da tramitación: 14/10/2019  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga, SA

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios

Recibíronse 34 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo

Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina