Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 68 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 27/11/2017  | Infraestruturas e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Anteproxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 10/11/2017  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Xustiza

Proxecto de orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 02/11/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Cultura

Anteproxecto de decreto polo que se regula o depósito legal na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 26/10/2017  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Proxecto de orde pola que se crea un ficheiro de datos de carácter persoal na Axencia Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 07/09/2017  | Infraestruturas e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma