Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 76 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 24/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 24/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 06/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se regula o censo de solo empresarial de Galicia

Inicio da tramitación: 23/05/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se aproban medidas en materia de planificación de autorizacións de instalación de salóns de xogo e tendas de apostas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 16/05/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 15/05/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural Souto da Retorta

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 08/05/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de Lei de pesca continental de Galicia

Recibíronse 202 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 30/04/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde que regula a homologación sanitaria con carácter excepcional de tratamentos con quetiapina en condicións diferentes ás autorizadas

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 15/04/2019  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Proxecto de orde pola que se crea e se regula a composición, funcionamento e organización do Consello Técnico de Atención Primaria

Recibíronse 22 suxestións para esta norma