Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 65 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 09/06/2020  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de decreto polo que se crean e regulan os rexistros de intermediarios de crédito inmobiliario e de prestamistas inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 08/05/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos ou espazos abertos ao público en que se celebren

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 05/05/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Academia Galega de Seguridade Pública

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos por outras entidades

Inicio da tramitación: 21/04/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Proxecto de decreto polo que se regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 23/03/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Proxecto de decreto polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo