Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 81 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 22/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Proxecto de decreto polo que se regulan os instrumentos para a avaliación e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia

Inicio da tramitación: 18/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 16/07/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 27/06/2019  | Política Social

Anteproxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

Recibíronse 25 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento e efectos do recoñecemento como Instituto Histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de orde pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o espazo denominado “Torre de Hércules”, no concello da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Sanidade

Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 24/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 24/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 23/06/2019  | Cultura e Turismo - Axencia Galega das Industrias Culturais

Proxecto de orde pola que se regula a estrutura, a organización e o funcionamento da Rede Galega de Música ao Vivo