Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 74 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 17/06/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as entidades de colaboración ambiental e se crea o banco de persoas expertas en avaliación ambiental

Inicio da tramitación: 28/05/2021  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de decreto polo que se regula o Rexistro de entidades do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 25/05/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 19/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional

Inicio da tramitación: 14/05/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Proxecto de decreto polo que se crea a Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 10/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital

Recibiuse 1 suxestión para esta norma