Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 53 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 29/12/2020  | Emprego e Igualdade - Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción en Galicia e o seu rexistro administrativo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 16/12/2020  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Proxecto de decreto polo que se regula o marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais

Inicio da tramitación: 25/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Procesamento e Transformación da Madeira

Inicio da tramitación: 17/11/2020  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos de elaboración e rexistro dos Plans de Autoprotección (PAU) e se aproba o catálogo de actividades e de centros obrigados a adoptar medidas de autoprotección

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 03/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Química e Saúde Ambiental