Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 86 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 22/10/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 14/10/2019  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga, SA

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 20/09/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Inicio da tramitación: 20/09/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Inicio da tramitación: 27/08/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de orde pola que se determina o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 14 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se determina o procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 22/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Proxecto de decreto polo que se regulan os instrumentos para a avaliación e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia

Inicio da tramitación: 19/07/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma