Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 86 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 10/12/2021  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de orde pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario

Inicio da tramitación: 29/11/2021  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Proxecto de orde pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos e algas en Galicia para o trienio 2020-2024

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 26/11/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia

Inicio da tramitación: 24/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 18/11/2021  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 15/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Anteproxecto de lei de arquitectura de Galicia

Recibíronse 8 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 05/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Anteproxecto de lei de áreas empresariais de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 21/10/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 29/09/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as instalacións nas que se desenvolven actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se crea o sistema de información de emisións de contaminantes á atmosfera de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma