En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 7 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a creación da Facultade de Turismo da Universidade da Coruña

En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, modificado polo Decreto 395/2009, do 8 de outubro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Proxecto de decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento das direccións dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

En prazo de envío de suxestións: 12/04/2021 - 30/04/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 29/03/2021 - 20/04/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño das funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma