En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 5 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 28/05/2020 - 17/06/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Proxecto de decreto polo que se regula o depósito legal na Comunidade Autónoma de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 15/05/2020 - 05/06/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Proxecto de decreto polo que se regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 13/05/2020 - 10/06/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos ou espazos abertos ao público en que se celebren

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 11/05/2020 - 01/06/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Academia Galega de Seguridade Pública

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos por outras entidades