En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 3 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 09/08/2019 - 02/09/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Proxecto de orde sobre o desenvolvemento da xestión orzamentaria dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

En prazo de envío de suxestións: 26/07/2019 - 15/09/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma