C. de Facenda e Administración Pública

Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación da Calidade dos Servizos Públicos da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: persoa titular da consellería competente en materia de avaliación
  • Secretario/a: unha persoa empregada pública ao servizo do centro directivo competente en materia e avaliación e reforma administrativa. A súa designación, cesamento ou substitución corresponderá á persoa titular de dito centro directivo
  • Vogais:
    • A persoa titular da Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia  e as persoas titulares das secretarias xerais técnicas da consellerías da Xunta de Galicia