C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Consello Galego de Cooperativas

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: representante do departamento competente en materia de políticas de igualdade, con rango mínimo de director/a xeral. Conselleira de Emprego e Igualdade - Mª Jesús Lorenzana Somoza
 • Secretario/a:
  • Titular: Modesto Rivas Fidalgo
  • Suplente: Beatriz Martínez Morales
 • Vogais:
  • Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social - Covadonga Toca Carús
  • Titular: consellería de Emprego e Igualdade - José Ramón Pardo Cabarcos
  • Suplente: consellería de Emprego e Igualdade - Susana Touza Figueiras
  • Titular: consellería de Cultura, Educación e Universidade - José Luis Mira Lema
  • Suplente: consellería de Cultura, Educación e Universidade - Carlos Carid Fernández
  • Titular: consellería do Medio Rural - Silvestre José Balseiros Guinarte
  • Suplente: consellería do Medio Rural - Nicasio Daniel Mejuto Martí
  • Titular: consellería do Mar - Susana Rodríguez Carballo
  • Suplente: consellería do Mar - Monserrat Castro Vázquez
  • Titular: Federación Galega Municipios e Provincias (Fegamp) - Miguel Ángel Leis Míguez
  • Suplente: Federación Galega Municipios e Provincias (Fegamp) - María del Mar García Vidal
  • Titular: universidades galegas - Monserrat Valcárcel Armesto
  • Suplente: universidades galegas - Manuel Fernández Grela
  • Titular 1: representante cooperativas (Agaca) - Carmen Rodríguez Rodríguez
  • Suplente 1: representante Agaca - Jose Luis Rey Rodríguez
  • Titular 2: representante Agaca - José Manuel López Tellado
  • Suplente 2: representante Agaca - Javier Iglesias Sendín
  • Titular 3: representante Agaca - Higinio Mougán Bouzón
  • Suplente 3: representante Agaca - Alberto Amil Chaves
  • Titular 1: representante de Espazocoop - Ana Olveira Blanco
  • Suplente 1: representante de Espazocoop - Celso Gándara Carnero
  • Titular 2: representante de Espazocoop - Miguel Anxo Filgueira Touriño
  • Suplente 2: representante de Espazocoop - Pilar Lozano Yáñez
  • Titular 3: representante de Espazocoop - María del Mar Pernas Márquez
  • Suplente 3: representante de Espazocoop - Emilia Candal Bouzas
  • Titular: representante de Ucogatra - Carlos Laya Vía
  • Suplente: representante de Ucogatra - Alberto Vila González
  • Titular: representante de Caixa Rural Galega - José Aquilino Rodríguez López
  • Suplente: representante de Caixa Rural Galega - Ángel Ramil Castelo