Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 60 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 16/03/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a adscrición do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) á Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Inicio da tramitación: 10/03/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a creación da Facultade de Turismo da Universidade da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 10/03/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño das funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 08/03/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 35 suxestións para esta norma