Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 64 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 14/10/2020  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Proxecto de orde pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 02/10/2020  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Inicio da tramitación: 02/10/2020  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Inicio da tramitación: 09/06/2020  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de decreto polo que se crean e regulan os rexistros de intermediarios de crédito inmobiliario e de prestamistas inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 08/05/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos ou espazos abertos ao público en que se celebren

Recibíronse 3 suxestións para esta norma