Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Ten dispoñibles para consulta 95 normativas en tramitación:

Inicio da tramitación: 13/04/2023 | Facenda e Administración Pública - Instituto Galego de Estatística

Anteproxecto de lei de estatística de Galicia

Inicio da tramitación: 02/04/2023 | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se desenvolve o Título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia

Recibíronse 27 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 23/03/2023 | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia

Recibíronse 259 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 09/03/2023 | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Proxecto de decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

Inicio da tramitación: 16/02/2023 | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento e os efectos do recoñecemento como instituto histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Inicio da tramitación: 13/02/2023 | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 11 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 10/02/2023 | Medio Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Proxecto de decreto polo que se crea e se regula a Comisión de Avaliación e Seguimento da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Inicio da tramitación: 26/01/2023 | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Proxecto de decreto polo que se crea e se regula o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade

Recibiuse 1 suxestión para esta norma