Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Ten dispoñibles para consulta 95 normativas en tramitación:

Inicio da tramitación: 19/09/2023 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de xestión do Monumento Natural da serra de Pena Corneira, nos concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avión (provincia de Ourense)

Inicio da tramitación: 19/09/2023 | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública dos montes e o fondo de melloras

Recibíronse 8 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 03/08/2023 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se crea e se regula o Observatorio Galego do Xogo

Inicio da tramitación: 22/06/2023 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei do clima de Galicia

Recibíronse 16 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 14/06/2023 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e regula o rexistro de parellas de feito de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 09/05/2023 | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto de modificación do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

Recibíronse 33 suxestións para esta norma