Ferramentas de apoio

Como ferramentas que poidan servir de apoio ás organizacións ou persoas que pretendan profundar no coñecemento ou nos procesos de elaboración, aprobación, seguimento, actualización… de Cartas de Servizos da Xunta de Galicia, á parte do correspondente asesoramento e orientación do seu persoal, a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa dispón, entre outras, das ferramentas de apoio que se detallan e poden consultar a continuación.