Taxas e prezos públicos de servizos

A aplicación das taxas e dos prezos da Comunidade Autónoma de Galicia comprende todas as actividades administrativas dirixidas á información e asistencia aos/ás obrigados/as ao pagamento dos instrumentos financeiros e á xestión, inspección e recadación, así como as actuacións dos obrigados no exercicio dos seus dereitos ou en cumprimento das súas obrigas.

Resultoulle útil a información?