Anteproxecto de lei para a aprendizaxe ao longo da vida adulta

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Inicio da tramitación: 07/12/2022

Obxecto:

a presente lei ten por obxecto a regulación e a organización dun sistema de aprendizaxe ao longo da vida adulta en Galicia que responda de maneira eficiente ás necesidades de formación permanente da cidadanía galega, de acordo coas competencias que o Estatuto de autonomía e o resto do ordenamento xurídico lle atribúen á Comunidade Autónoma de Galicia.

A formación ao longo da vida, entendida como o conxunto de procesos organizados de educación formal ou non formal para que as persoas adultas amplíen os seus coñecementos, melloren as súas competencias tanto técnicas como profesionais e desenvolvan as súas aptitudes e a súa capacidade crítica, favorecerá o desenvolvemento integral das persoas desde unha perspectiva persoal e profesional e impulsará o desenvolvemento sostible de Galicia nos ámbitos social, económico e cultural.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 07/03/2023

Suxestións recibidas: 1