Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 04/10/2019

Obxecto: este decreto ten por obxecto establecer o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo, establecido polo Real decreto 90/2018, do 2 de marzo.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 25/11/2019