Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 01/08/2023

Data da publicación no DOG: 12/01/2024

Obxecto:

esta orde ten por obxecto establecer as condicións e o procedemento de realización da proba de avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, e co Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia; e afecta ao alumnado que curse os estudos de cuarto curso de educación primaria ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1