Orde do 30 de novembro de 2023 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social e Xuventude - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 31/10/2023

Data da publicación no DOG: 01/12/2023

Obxecto: de conformidade co marco competencial exclusivo en materia de asistencia social da Comunidade Autónoma de Galicia e baixo o Sistema de servizos sociais de Galicia regulado na Lei 13/2008, do 13 de decembro, aprobouse o Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema de autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes e a Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do devandito decreto. Con data 8 de novembro de 2023 publícase o Decreto 142/2023, do 21 de setembro, polo que se regulan o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, que derroga o antedito Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, así como cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto na nova norma. É así que a Orde do 2 de xaneiro de 2012 manterá a súa vixencia en tanto non se opoña á nova norma e se execute o mandato de desenvolvemento normativo.

Co exposto, a presente modificación da Orde do 2 de xaneiro de 2012 ten a súa causa no Real Decreto 675/2023 do 18 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1051/2013, do 27 de decembro, polo que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia. O dito real decreto introduce modificacións substanciais no Sistema para Autonomía e Atención á Dependencia relativos aos servizos e prestacións aos que dá dereito. Isto fai necesario axustar a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia ao establecido polo Estado e adaptar os procedementos e aplicativos informáticos ás novas intensidades e contías. Así mesmo, introdúcense melloras na protección da poboación galega con cargo ao nivel adicional establecido no artigo 7 da Lei 39/2006, do 14 de decembro.

A realidade amosa a necesidade de que a comunidade autónoma galega complemente os importes fixados polo Estado, para poder garantir un coidado digno das persoas dependentes, e resulta especialmente necesario complementar a axuda das libranzas para coidados na contorna familiar ata os 5.000€ anuais para todas as persoas dependentes que cobran menos do máximo establecido polo Estado e para o grao III cuxa contía a percibir sexa a máxima establecida polo devandito Real Decreto 675/2023, do 18 de xullo, máis o complemento adicional do 10% da comunidade autónoma.

Complementaranse con 1.200€ anuais os importes fixados polo Estado para as libranzas vinculadas á adquisición do servizo de atención residencial, sendo conscientes do importante esforzo económico que realizan as familias para poder pagar este servizo.

Por outra banda, os importes das libranzas vinculadas á adquisición do servizo de axuda no fogar decreceron debido ás novas intensidades fixadas polo Estado para o servizo de axuda no fogar segundo o grao de dependencia recoñecido. A Comunidade Autónoma de Galicia asumirá con cargo ao nivel adicional o importe necesario para garantir que a cidadanía siga percibindo o importe preciso para sufragar os gastos vinculados a este servizo nas mesmas condicións que antes da aprobación do real decreto polo Estado.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2