Decreto 127/2023, do 31 de agosto, polo que se crea o Comité Técnico de Coordinación dos Fondos Europeos e se establecen a súa composición, funcións e réxime de funcionamento

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos

Inicio da tramitación: 28/04/2023

Data da publicación no DOG: 08/09/2023

Obxecto:

crear o Comité Técnico de Coordinación dos Fondos Europeos como instrumento que garanta a coordinación destes fondos, e que actuará como órgano de carácter consultivo para a coordinación dos fondos da política de cohesión, dos fondos sectoriais, dos programas de Xestión directa e dos instrumentos financeiros europeos.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG